Co jsou soubory cookies

Naše webová stránka využívá cookies z důvodu zlepšení poskytování služeb vám – našim zákazníkům. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou navštíveným webem uloženy do vašeho počítače nebo mobilního zařízení / tabletu či telefonu/. Při příští návštěvě stejné webové stránky vám pak umožní použít stejné předvolby. Soubory cookies obsahují osobně identifikovatelné informace, jako je vaše jméno nebo e-mailová adresa – samozřejmě pouze pokud jste tyto informace dříve webu poskytli.

Cookies vám mohou usnadnit používání stránky. Stránka si například zapamatuje, že jste přihlášeni pod svou přezdívkou a při příštím načtení nemusíte znovu zadávat své přihlašovací údaje. Používáním souborů cookies nedochází k porušování zákona 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů, nepoužíváme je ke shromažďování osobních údajů a ani je neposkytujeme třetím stranám.

Soubory cookies mohou být dočasné nebo trvalé. Dočasné soubory cookies nebo soubory cookies relace jsou vymazány po zavření okna webového prohlížeče. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy v počítači i po zavření okna webového prohlížeče. Tyto soubory cookies pak může číst pouze server, který je vytvořil.

Kromě výše zmíněných funkcí soubory cookies výrazně ovlivňují funkčnost naší internetové stránky, pomáhají eliminovat problémy při dokončení objednávkového procesu

jsou nápomocné při zjišťování Vámi nejčastěji používaných stránek a funkcí, na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům

pomáhají nám zjistit, které reklamy si nejčastěji prohlížíte, aby se Vám při sledování stránek nezobrazovala stále tatáž reklama, případně aby se Vám nezobrazovala reklama na zboží, o které nemáte zájem

Dělení cookies z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookies plní

konverzní – umožňují měřit a vyhodnocovat konverze / výkon / různých prodejních kanálů

trackingové (sledovací) – v kombinaci s konverzními analyzují výkon různých prodejních kanálů

remarketingové – slouží k personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení

analytické – pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají

esenciální – jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe přizpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi procházených webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

Jak odmítnout používání souborů cookies

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit používání jen některých souborů cookies.

Jak si můžete upravit cookies ve svém prohlížeči?

Otevřete si nastavení svého prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a najděte v nich lištu s nastavením soukromí a v ní soubory cookies. Zde si můžete prohlédnout, jaké soubory cookies ve svém zařízení máte, můžete je manuálně nebo hromadně vymazat. Podrobnější instrukce naleznete v nápovědě každého z těchto prohlížečů.

Ochrana osobních údajů

podle zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1. Správce je obchodní společností, právnickou osobou, která byla založena v souladu s platnými právními předpisy České republiky, a která není ničím omezena při uzavírání smluv.

1.2. Subjekt údajů je fyzickou osobou, která nemá omezenou způsobilost k právním úkonům.

1.3. Subjekty údajů se pro účely této Smlouvy rozumí kupující, fyzické osoby – spotřebitelé, na základě platně uzavřené kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Dotčenou osobou.

1.4. Správcem osobních údajů podle ustanovení § 4 písm. j) Zákona o ochraně osobních údajů je obchodní společnost NaturSlim, s.r.o..

Článek II.

Předmět smlouvy

2.1.Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným Správcem za účelem plnění jejích smluvních povinností podle kupní smlouvy, uzavřené podle všeobecných obchodních podmínek Správce.

Článek III.

Zpracování osobních údajů, zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

3.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl Subjekt údajů nebo osobní údaje, které Správce získal na základě objednávky Subjektu údajů.

3.2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Subjektu údajů a údaje nutné pro plnění smlouvy.

3.3. Osobní údaje, které budou na základě této Smlouvy zpracovávány:

 • titul, jméno a příjmení Subjektu údajů
 • bydliště Subjektu údajů
 • fakturační adresa Subjektu údajů
 • adresa pro dodání zboží Subjektu údajů
 • doklad totožnosti Subjektu údajů
 • vlastnoruční podpis Subjektu údajů
 • telefonický kontakt Subjektu údajů
 • e-mailová adresa, případně jiný elektronický komunikační kanál na Subjekt údajů
 • číslo účtu Subjektu údajů

3.4. Smluvní strany se dohodly, že Správce bude zpracovávat a odpovídat za osobní údaje Subjektu údajů v rozsahu uvedeném v článku III. bod. 3.3 této Smlouvy ve svém informačním systému.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že Správce je oprávněn sdílet osobní údaje Subjektu údajů v rozsahu uvedeném v článku III. bod 3.3. této Smlouvy s jinými obchodními společnostmi, se kterými má Správce uzavřenou přepravní, popřípadě jinou smlouvu související s přepravou („Spolupracující obchodní společnosti“) a to za účelem doručování zásilek Subjektu údajů.

Článek IV.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

4.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů Dotčené osoby je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů podle ustanovení § 5 ods. 2 písm. b) Zákona o ochraně osobních údajů.

4.2. Účelem zpracování osobních údajů Subjektu údajů je vyřízení objednávky Subjektu údajů a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem.

4.3. Jak vyplývá ze všeobecných obchodních podmínek Správce, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, přičemž bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce plnit.

Článek V.

Podmínky zpracování

5.1. Provozovatel je oprávněn ke zpracování osobních údajů Subjektu údajů, se kterým Správce uzavřel platnou kupní smlouvu dle všeobecných obchodních podmínek Správce.

5.2. Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů na základě objednávky Subjektu údajů, resp. kupní smlouvy za účelem splnění svých povinností vyplývajících mu z kupní smlouvy.

5.3. Správce se zavazuje nevyužívat a nesdružovat osobní údaje Subjektu údajů na jiné, resp. rozdílné účely než pro ty, které se požadují ke splnění předmětu platné kupní smlouvy uzavřené mezi Správcem a Subjektem údajů.

5.4. Správce bude na základě této Smlouvy provádět s osobními údaji Subjektu údajů pouze operace potřebné ke splnění účelu této Smlouvy a platné uzavření kupní smlouvy, a to jejich získávání, shromažďování, zaznamenávání, pořádání, vyhledávání, prohlížení, využívání, uchovávání a likvidaci. Uvedené se netýká zákonných povinností, jakož i případného oprávněného zájmu, v rámci kterých Správce jedná svým vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

5.5. Provozovatel podle typu zpracovatelské činnosti a účelu zpracovávání osobních údajů poskytne Dotčené osobě informace ve smyslu obecně závazných právních předpisů, zejména ve smyslu ustanovení § 19, ustanovení § 20 a ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

5.6. Správce je povinen chránit zpracovávané osobní údaje Subjektu údajů před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním třetím osobám, jakož i před jakýmikoli jinými nepřístupnými způsoby zpracování. Za tímto účelem Správce přijal přiměřená technická, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů, jakož i rozsah možných rizik, kterou jsou způsobilé narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů.

5.7. Správce je povinen zajistit, aby shromážděné osobní údaje Subjektu údajů byly zpracovávány ve formě umožňující identifikaci Subjektu údajů jen po nezbytnou dobu k dosažení účelu zpracování.

5.8. Správce je povinen zlikvidovat ty osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

5.9. Správce a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích Subjektu údajů. Získané osobní údaje Subjektu údajů Správce a jeho zaměstnanci nesmí využít pro osobní potřebu, ani je nesmí zveřejnit a nikomu poskytnout ani zpřístupnit s výjimkou jejich poskytnutí Spolupracujícím obchodním společnostem a jejich zaměstnancům, kterým osobní údaje Subjektu údajů mohou být zpřístupněny jedině a výlučně k naplnění účelu kupní smlouvy. Tuto mlčenlivost se zavazují zachovávat i po skončení platnosti kupní smlouvy.

5.10. Správce se zavazuje zpracovávané osobní údaje Subjektu údajů nepoužít v rozporu s oprávněnými zájmy Subjektu údajů, neohrožovat ani nepoškozovat její práva a právem chráněné zájmy a také se zavazuje, že svým jednáním nebude neoprávněně zasahovat do práva na ochranu osobnosti a soukromí Subjektu údajů.

5.11. Správce se zavazuje umožnit přístup k osobním údajům získaným od Subjektu údajů pouze oprávněným osobám (tj. Spolupracující obchodní společnosti, Správcem a Spolupracujícími obchodními společnostmi pověřené osoby, odpovědné osoby, případně osoby, kterým to umožňuje zvláštní zákon).

5.12. Správce uvádí a Subjekt údajů bere na vědomí, že Spolupracující obchodní společností ke dni podpisu této Smlouvy, se kterou má Správce uzavřenou Přepravní smlouvu, a kterou Správce využívá k plnění přepravních služeb je obchodní společnost Direct Parcel Distribution SK s.r. 821 04 Bratislava, IČ: 35 834 498, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 26367/B.

Článek VI.

Doba uchovávání osobních údajů

6.1. Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje Subjektu údajů po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Správcem a Subjektu údajů a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

6.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Subjektu údajů Správce veškeré osobní údaje Subjektu údajů zlikviduje.

Článek VII.

Práva Subjektu údajů

7.1. Podle Zákona o ochraně osobních údajů má Subjekt údajů právo na:

 • přístup ke svým osobním údajům podle ustanovení § 12 Zákona o ochraně osobních údajů, a čl. 15 GDPR
 • opravu osobních údajů podle ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, popřípadě omezení zpracování osobních údajů podle ustanovení § 24 Zákona o ochraně osobních údajů,
 • likvidaci osobních údajů podle ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů,
 • prenosnosť osobných údajov podľa ustanovenia § 26 Zákona o ochrane osobných údajov,
 • vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov podľa ustanovenia § 27 Zákona o ochrane osobných údajov,
 • odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail Prevádzkovateľa.

7.2. Dotknutá osoba má ďalej právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, ak sa domnieva, že bolo porušené právo Dotknutej osoby na ochranu osobných údajov.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu osoba Zmluvnými stranami.

8.2. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa v budúcnosti z akéhokoľvek dôvodu bude považovať za neplatné alebo nevykonateľné, budú tieto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenia považované za oddelené od zvyšných ustanovení, ktoré ostanú medzi Zmluvnými stranami v platnosti.

8.3. Túto Zmluvu je možné meniť len po dohode oboch Zmluvných strán a to formou písomných dodatkov k tejto Zmluve.

8.4. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto Zmluvou sa spravujú podľa príslušných ustanovení GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov ako i ostatnými platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá Zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení Zmluvy.

8.6. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto Zmluva môže byť podpísaná aj elektronicky a to najmä, nie však výlučne, bežným elektronickým podpisom, zaručeným elektronickým podpisom, iným akceptovateľným elektronickým podpisom alebo softvérom na vytvorenie elektronického podpisu (napr. PandaDoc a iné). Podpísanie tejto Zmluvy prostredníctvom elektronického podpisu v celom rozsahu nahrádza fyzický podpis, pričom za uzatvorenú sa považuje aj Zmluva podpísaná iba elektronickými podpismi.

8.7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, túto uzatvárajú slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.