Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NaturSLIM, s.r.o. (dále jen „VOP“) stanovují práva, povinnosti a zásady právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a platí pro nákup zboží v internetovém obchodě drslim.cz. Jsou závazné pro všechny strany právního vztahu a vycházejí z obecně závazných právních předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pro účely VOP a právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím se použijí níže uvedené definice a pojmy s následujícím významem:

Prodávajícím je NaturSlim CZ, s.r.o, sídlo: třída Karla IV. 1222/25a, 50002 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisovná značka: C 52482/KSHK, elektronická adresa: www.drslim.cz a belcak.david@gmail.com, IBAN: CZ04 0800 0000 0066 1318 7389. Prodávající je provozovatelem portálu www.drslim.cz.

Doručovací adresou je adresa DrSlim centrum, třída Karla IV. 1222/25a, 50002 Hradec Králové, která slouží k doručování objednávek od kupujícího.

Výdejním místem je sídlo skladu prodávajícího nacházející se na adrese: DrSlim centrum, třída Karla IV. 1222/25a, 50002 Hradec Králové, které slouží k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a/nebo plnění smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, nejedná v rámci svého zaměstnání, povolání nebo podnikání či jako statutární orgán právnické osoby, její prokurista nebo zástupce (včetně zástupce fyzické osoby podnikatele). Prodávající za spotřebitele nepovažuje žádnou právnickou osobu nebo fyzickou osobu – podnikatel, a to ani v případě, že taková osoba zaměstnává méně než deset osob nebo její roční obrat nebo celková roční bilanční hodnota nepřesahuje 2.000.000,-EUR.

Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než podnikatelského oprávnění podle zvláštních předpisů a pro účely VOP také ten, kdo jedná v souladu s výše uvedeným v rámci své podnikatelské činnosti a pokud jako kupující uvede v objednávce své IČO, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Uživatelem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která se prostřednictvím oprávněné fyzické osoby zaregistrovala na webové stránce www.drslim.cz.

Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát Slovenské obchodní inspekce pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.

Webovou stránkou je webová stránka www.drslim.cz.

Zbožím jsou produkty nabízené prodávajícím na webové stránce.

Registrace je uvedení správných a pravdivých údajů uživatelem na webové stránce za účelem přistupování do uživatelského rozhraní uživatele na webové stránce a případného následného objednávání zboží.

Uživatelský účet je účet uživatele zřízený na webové stránce, prostřednictvím kterého je uživatel oprávněn objednávat zboží. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu je uživatel povinen při jakékoli změně aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a aktuální. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, přičemž kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací potřebných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet více než jeden (1) rok nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na potřebnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

Objednávkový formulář je formulář nacházející se na webové stránce obsahující zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny za zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží, jehož vyplněním si kupující závazně objednává od prodávajícího zboží.

Objednávkou je úplné vyplnění objednávkového formuláře t.j. „vložení“ zboží uživatelem do elektronického nákupního košíku na webové stránce a odeslání vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu. Momentem odeslání objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí s VOP platnými v době odeslání objednávkového formuláře a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy, a potvrzuje, že před uskutečněním objednávky se s VOP řádně seznámil as VOP bez výhrad souhlasí.

Kupní cena je cena v CZK za zboží uvedená v aktuální nabídce, objednávce a v potvrzení objednávky a vždy zahrnuje DPH.

Původní cena znamená cenu zboží nebo služby, za kterou předmětné zboží nebo službu NaturSLIM nabízel bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na jeho provozovaném e-shopu nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

KUPNÍ SMLOUVA

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a momentem doručení závazného potvrzení objednávky e-mailem ze strany prodávajícího po přijetí objednávky prodávajícím. V informačním emailu kupující najde také odkaz na aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit jen na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod IV. Objednávání.

Je-li kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslána objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Pokud je se zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který kupující nevyužije, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího předem a informovat jej, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Pokud se tak nestane, kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek dle čl. 3. VII (Odstoupení od smlouvy) vrátit.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu podle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Na základě dlouhodobých zkušeností zákazníků NaturSLIM, NaturSLIM nezávazně doporučuje kupujícímu k vybranému zboží související oblíbené a doporučené zboží nebo služby, které může kupující z objednávky jednoduše odstranit, a to odkliknutím doporučené služby nebo zboží v košíku objednávky před dokončením transakce. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt k ní vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny.

Prodávající kupujícímu předá věc, i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost předat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li prodávající věc odeslat, předá věc kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající předá kupujícímu – spotřebiteli až, když mu věc předá dopravce.

Prodávající předá kupujícímu předmět koupě ve sjednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li sjednáno, jak má být věc zabalena, prodávající věc zabalí podle zvyklostí, nejsou-li zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem zaopatří prodávající věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 3.500,- Euro včetně DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající učiní expedici v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce.

V případě předobjednávky zboží kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se může lišit. O změně ceny bude NaturSLIM kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží NaturSLIM. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude NaturSLIM vrácen nebo kupujícím doplacen před doručením zboží, pokud se kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. NaturSLIM si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud se změnily okolnosti, ze kterých vycházel NaturSLIM v okamžiku předobjednávání zboží kupujícím do takové míry, že od NaturSLIM nebude možné rozumně požadovat, aby byl předobjednávkou vázán, má NaturSLIM právo předobjednávku zrušit, a zároveň o tom informovat kupujícího.

INFORMACE O ZBOŽÍ A CENĚ

Kupní cena je cena zboží uvedená v aktuální nabídce na webové stránce, objednávce a v potvrzení objednávky a nezahrnuje náklady na přepravu zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před jeho odesláním, zjistí-li, že cena nabízeného zboží nebyla uvedena správně. V tomto případě musí kupujícího informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nebude kupní smlouva uzavřena a objednávka bude prodávajícím stornována.

Všechny akční ceny platí do vyprodání zásob. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravu apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému NaturSLIM, je NaturSLIM oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. NaturSLIM v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu)

u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic

sleva na zboží přesahuje více než 50%, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

NaturSLIM upozorňuje, že informační systém NaturSLIM uvádí i u zboží se zjevně vadnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. zboží ve výprodeji a pod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněno nebo zda se jedná o zjevnou vadu v ceně zboží je proto kupující povinen kontaktovat NaturSLIM a informaci o správnosti ceny si ověřit.

Akciové ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

NaturSLIM si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty a podobně, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude kupující informován.

Dále si NaturSLIM vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami. Zpravidla se jedná o případy, kdy:

slevový poukaz je použit na jiné zboží, pro které bylo určeno;

slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, a to i přesto, že sčítání těchto slev nebylo vysloveně zakázáno;

slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;

NaturSLIM zjistí, že slevový poukaz byl již použit.

OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující si může objednat jakékoli zboží, které je v nabídce internetového obchodu na webové stránce a to buď jako registrovaný uživatel nebo, pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, jako neregistrovaný uživatel.

Zboží si může objednat korektním vyplněním objednávky webové stránce.

Kupující, který je uživatelem, si po přihlášení do uživatelského účtu, vybrání konkrétního zboží a zvolení počtu kusů, klikne na ikonu „vložit do košíku“. Po skončení objednávání kupující potvrdí svoji objednávku kliknutím na ikonu „objednat zboží.“

Následně kupující vyplňuje své osobní údaje, způsob dopravy a objednávku odesílá.

Prodávající elektronicky potvrdí objednávku neprodleně po jejím doručení. V krátké době bude kupující kontaktován zodpovědným pracovníkem prodávajícího telefonicky nebo emailem.

Po ověření disponibility zboží a platných cen dodavatel objednávku zákazníkovi potvrdí zasláním emailové zprávy s předmětem „Potvrzení objednávky“. Při potvrzení bude stanovena celková cena objednaného zboží a služeb a závazný termín dodání, který může být se souhlasem zákazníka delší než standardní lhůta.

Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.

Po potvrzení objednávky vznikne obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující se tím zavazuje za objednané a dodané zboží zaplatit kupní cenu, včetně přepravních nákladů, dle platných obchodních podmínek.

Kupující potvrzením objednávky potvrzuje pravdivost a správnost údajů.

Každá objednávka pro fyzické osoby musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, dodací adresu, telefonní číslo nebo email, způsob úhrady za zboží, způsob přepravy a převzetí zboží.

Každá objednávka pro fyzické osoby-podnikatele musí obsahovat: obchodní jméno, místo podnikání, IČO, dodací adresu, telefonní číslo nebo email, způsob úhrady za zboží, způsob přepravy a převzetí zboží.

Každá objednávka pro právnické osoby musí obsahovat: obchodní jméno, sídlo, adresu dodání (je-li jiná než adresa sídla), IČO, DIČ, kontaktní osobu s uvedením jména a příjmení, telefonní číslo nebo email, způsob úhrady za zboží, způsob přepravy a převzetí zboží a fakturační adresu (je-li jiná než adresa sídla nebo adresa dodání).

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout, a zároveň kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn požadovat vydání bezdůvodného obohacení.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující i v případě, že si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy spolu s formulářem odstoupení od smlouvy je k nahlédnutí zde.

Kupujúci je povinný odstúpenie a tovar zaslať, alebo odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na adrese DrSlim centrum, Teslova 15, 821 01 Bratislava. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupující je povinen odstoupení a zboží zaslat nebo předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží na adrese DrSlim centrum, Teslova 15, 821 01 Bratislava. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů kupujícím, kterým je spotřebitel, musí odstoupení od smlouvy spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu NaturSLIM, oznámit osobně v kterékoli prodejně NaturSLIM, oznámit prostřednictvím telefonátu, případně může registrovaný zákazník použít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách drslim.cz.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající požadovat po kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s §10 odst. (4) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.).

Pokud se jedná o spotřební zboží, pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně sjednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze

prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen

prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím

v případě, že předmětem kupní smlouvy je dárkový poukaz, který byl spotřebitelem vyjmut z ochranného obalu (tj. např. z obálky), tak v takovém případě dochází ke zveřejnění tajného kódu, který je tímto znehodnocen a spotřebován

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, uhradí náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi NaturSLIM a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva ztrácí účinnost a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, o co se obohatil. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má NaturSLIM právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou z tohoto hlediska posuzovány samostatně.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z plnění vady pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z plnění.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka ve stejné lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu zaslán.

Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 1860 EUR vč. DPH.

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží.

Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího podnikatele zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Pokud bude umožněno kupujícímu podnikateli odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácení zboží nebude v originálním obalu včetně všech jeho částí a příslušenství, tak kupující bere na vědomí, že NaturSLIM si vyhrazuje právo takovéto vrácení zpoplatnit a to takovou částkou, která NaturSLIM vykompenzuje náklady, které jsou nutné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím (jak spotřebiteli, tak podnikateli) vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (ve smyslu zákona 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů).

Z důvodu ochrany práv kupujícího, je-li kupujícím právnická osoba a bude požadovat vrácení peněz prostřednictvím proplacení dobropisu přímo na prodejně, bude příslušná částka vyplacena pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tzn. statutárnímu orgánu, osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.drslim.cz.

Kromě případů stanovených zákonem je NaturSLIM oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné vady v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a NaturSLIM tak, že NaturSLIM kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. Pokud kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany NaturSLIM.

Kupující může objednávku odvolat prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, pokud mu nebylo doručeno potvrzení objednávky (tj. dokud nebyla uzavřena kupní smlouva). V odvolání objednávky je třeba uvést jméno kupujícího, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorového formuláře poskytovaného prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla skladu nebo elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího naturslim.sk@gmail.com.

Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od začátku ruší. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Kupující je povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit zboží v neporušeném stavu, v originálním a nepoškozeném obalu. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou způsobenou škodu. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst pohledávku na náhradu škody za pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu (spotřebiteli) veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté platby kupujícímu (spotřebiteli) dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si kupující (spotřebitel) zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, nezůstává darovací smlouva ohledně takového dárku v účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy zejména pokud:

při platbě na účet prodávajícího kupující nezaplatil kupní cenu ve lhůtě 5 dnů od potvrzení objednávky

kupující nepřevezme objednané zboží od přepravce v dohodnutém termínu z jiných důvodů než jsou důvody na straně prodávajícího

kupující nepřevezme objednané zboží na příslušné poště ve stanovené odběrní lhůtě 18 dní

prodávající není schopen dodat zboží zejména z důvodu, že zboží bylo vyprodáno, již se nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena, za kterou prodávající zboží nakupuje

Odstoupení prodávajícího od smlouvy je účinné dnem, kdy je odstoupení doručeno kupujícímu, s tím, že pro odstoupení postačuje doručení odstoupení ve formě e-mailu. Již zaplacenou kupní cenu vrátí prodávající kupujícímu ve lhůtě nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Odstoupení prodávajícího od smlouvy se však nedotýká nároku prodávajícího na náhradu škody spočívající zejména v nákladech vynaložených v souvislosti s marným pokusem o dodání zboží kupujícímu, pokud nedošlo k odstoupení z důvodů uvedených pod písm. b) a c) v předchozím odstavci. Tyto nároky vůči kupujícímu je prodávající oprávněn uspokojit z peněžních prostředků zaplacených kupujícím a vrátit mu částku sníženou o své nároky.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

platba v hotovosti do 5.000 eur při převzetí zboží ve výdejním místě

platba předem bankovním převodem

platba prostřednictvím platebního terminálu při převzetí zboží na výdejním místě (platební kartou)

platba přes internetové rozhraní banky (platební kartou on-line), přičemž příslušná banka si automaticky zapamatuje kupujícím zadané údaje o platební kartě kupujícího pro budoucí platby (zrušit tuto možnost může kupující v sekci Můj NaturSLIM – podsekce osobní údaje)

na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce)

platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu).

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu jen vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

V případě platby platební kartou na pobočce je kupující povinen chránit údaje na své platební kartě a zakrýt svůj PIN kód.

DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

osobní odběr

zaslání přepravní službou

zaslání kurýrem

zaslání poštou na adresu nebo přímo na poštu.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabídnuty dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému NaturSLIM nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží. Všechny nabídnuté způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete zde.

V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, se kupující prokáže identifikačním PIN kódem, který NaturSLIM pošle na telefonní číslo uvedené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zajistit, aby tento identifikační PIN kód nebyl zpřístupněn jiné osobě a aby nebyl zneužit jiným způsobem.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího třeba zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může NaturSLIM nebo její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Je-li kupujícím právnická osoba, výdej zboží nebo proplacení dobropisu budou umožněny pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.drslim.cz . Bez předložení některého z těchto dokladů může NaturSLIM nebo její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je kupř. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu poskodena.zasilka@drslim.sk, sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že výherce vyhrál v soutěži pořádané NaturSLIM, je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny NaturSLIM výsledky takové soutěže.

Nárok výherce na výhru zaniká uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má prodávaná věc při převzetí kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího.

Záruční doba je dle data uvedeného na obalu zboží, s výjimkami stanovenými zákonem. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Reklamací se rozumí právo uplatněné kupujícím během záruční doby plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za dodání zboží s vadou, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za chybné plnění předmětu smlouvy. Reklamace jsou vyřizovány dle platných právních předpisů ČR.

Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje kupující písemně u prodávajícího prostřednictvím emailové korespondence na adrese: naturslim.sk@gmail.com.

Na vyřizování reklamací se vztahuje tento platný reklamační řád prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží.

Reklamační řízení začíná dnem:

doručení oznámení o uplatnění reklamace

doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.

O uplatnění reklamace vydá prodávající nebo určená osoba kupujícímu potvrzení, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu.

Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dní ode dne uplatnění reklamace. O výsledku vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu písemný doklad prostřednictvím e-mailu nebo poštou. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

U potravin musí být vyznačeno datum spotřeby, nebo datum minimální trvanlivosti a lhůta pro uplatnění reklamace je dána tímto datem. Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu, způsobem a za účelem, který je v souladu s ustanoveními zákona č.122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů“).

Kupující zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu: titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání zboží, kontaktní telefonní číslo a číslo účtu za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy a plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní, a vedení uživatelského účtu, zpracovává je zejména při vyřizování objednávek, vystavování faktur, doručování objednaného zboží, evidenci objednávek a kupních smluv, a to výhradně v souvislosti s provozováním internetového obchodu a za účelem zkvalitnění služeb zákazníkům.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím za účelem zasílání marketingových informací kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel, resp. se zasíláním marketingových informací je kupující oprávněn kdykoli odvolat a to doručením prohlášení o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu prodávajícího. Prodávající po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zajistí bezodkladně blokování a likvidaci osobních údajů kupujícího.

Kupující prohlašuje, že zpracovává jen správně úplné, a podle možností aktualizované osobní údaje kupujících, zajišťuje, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výlučně způsobem, který odpovídá vymezenému účelu a po splnění účelu jejich zpracování zajistí jejich likvidaci. Osobní údaje kupujících zpracovává v souladu s dobrými mravy a dbá, aby nedošlo k jejich neoprávněnému zpřístupnění, poškození, zničení, ztrátě, změně, nebo jakémukoliv jinému nepřípustnému způsobu zpracování.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH INFORMACÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních informací prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do svého počítače. V případě, že je nákup na webové stránce možné uskutečnit a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do počítače kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito podmínkami, je-li smluvní stranou spotřebitel, se řídí zákonem č.40/1964 Z.z. Občanský zákoník v platném znění, zákonem č.250/2007 Z.z. Zákon o ochraně spotřebitele v platném znění a zákonem č.102/2014, o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

Odchylné ustanovení od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s právními předpisy.

Tyto obchodní a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Případné spory mezi NaturSLIM a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Prodávající doporučuje kupujícímu nejprve využít kontakt na NaturSLIM pro vyřešení vzniklé situace dříve, než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s Čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Kontaktní e-mailovou adresou NaturSLIM je info@drslim.sk, přičemž NaturSLIM doporučuje kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře.

Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 05.02.2020 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.