Informovaný souhlas

Poučení a Informovaný souhlas při užívání proteinové diety DrSLIM při koupi zboží cestou e-shopu

Poskytované služby a užívání produktů DrSLIM u zdravých klientů v přesně definovaných množstvích předepsaných výrobcem nevyvolávají žádné komplikace. V případě jakýchkoliv subjektivních problémů, i jen zdánlivě spojených s poskytnutými službami je klient povinen kontaktovat zaměstnance / jednatele společnosti NaturSlim CZ, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, třída Karla IV. 1222/25a, 50002, IČO: 21257892 („Poskytovatel“ na čísle +421 917 184 649 který mu služby poskytl a musí dietu přerušit. Klient je povinen v takovém případě okamžitě vyvinout součinnost s poskytovatelem a řídit se jeho pokyny.

Prohlašuji, že jsem si při koupi zboží cestou e-shopu přečetl všechny pokyny týkající se indikací a kontraindikací užívání produktů a předloženému textu jsem porozuměl. Prohlašuji, že při jakýchkoliv pochybnostech o množství, způsobu užívání produktů DrSLIM a vhodnosti užívání produktů budu kontaktovat „Poskytovatele“ tak, abych byl/a řádně a důsledně informován/a a poučen/a o povaze služeb, které mi mají být poskytnuty, včetně informací o postupech, jakož i o možných následcích a možných rizicích spojených s navrhovanými službami, o možnostech volby navrhovaných postupů a o případných rizicích odmítnutí služeb.

Prohlašuji, že mi byly zodpovězeny všechny otázky, které mě v souvislosti s poskytnutím služeb zajímaly a byly mi nejasné. Odpovědi mi dostatečně objasnili a ozřejmili všechny okolnosti, které mě zajímaly.

Beru na vědomí, že ani při správném poskytnutí služeb není možné zaručit dosažení zamýšleného výsledku. I po správně poskytnutých službách se totiž mohou vyskytnout komplikace a/nebo reakce organismu, které nelze předem předvídat. Klient přebírá na sebe všechna rizika spojená s užíváním proteinové diety při nedodržení předepsaných postupů, předepsaných kontrol na odborném pracovišti, svévolném užívání proteinových produktů či nadměrném, resp. nevhodném typu a frekvencí cvičení.

Beru na vědomí, že zaměstnanec „Poskytovatele“ v případě potřeby bezprostředně před poskytnutím služeb prověří a zhodnotí způsobilost klienta k absolvování služby. Klient bude poučen o zdravém životním stylu, potřebě správné fyzické aktivity, omezení příjmu kalorických jídel, obeznámen s různými typy redukčních režimů a diet, bude mu poskytovatelem sestaven specifický jídelníček na základě optimálního příjmu zeleniny a nízkokalorických jídel, a bude poučen o vhodném typu cvičebních aktivit, které se však mohou podle potřeby měnit a upravovat, zejména v souvislosti s prodělanými onemocněními či jinou fyzickou aktivitou.

Klient podpisem potvrzuje, že se neléčí na závažné onemocnění ledvin, jater, kardiovaskulárního systému, onkologické onemocnění, nemá trombofilní ani jiný stav vedoucí ke krvácení či vzniku krevních sraženin a ani jiné vážné onemocnění, které by bylo v době indikace produktů DrSLIM v destabilizovaném stavu. Klientka svým podpisem potvrzuje, že nezatajila své TĚHOTENSTVÍ a kojení. Klient podpisem potvrzuje, že v případě indikace léků ošetřujícím resp. odborným lékařem tyto bere podle předpisu a účastní se kontrol na odborném lékařském pracovišti.

Výše uvedené poučení bylo jasné a srozumitelné, interpretované ohleduplným způsobem. Na základě tohoto poučení jsem se rozhodl/a bez nátlaku, s možností a dostatečným časem na přijetí svobodného rozhodnutí. Souhlasím s poskytnutím, zpracováním a uchováním svých osobních údajů týkajících se zdraví pro potřeby společnosti podle ustanovení § 7 zákona č . 428/2002, Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů v požadovaném rozsahu.

Poskytovatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s poskytováním služeb klientovi.

Potvrzuji, že souhlasím s poskytnutím služeb a beru výše uvedené na vědomí.